Regulamin serwisu GRYMIX.pl


Regulamin.

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu GryMix.pl jest Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/.

Administrator serwisu GryMix.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik - osoba korzystająca z serwisu GryMix.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu GryMix.pl, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym spełnienia wymogu pełnoletniości.

2. serwis GryMix.pl (lub serwis) - zbiór stron www w domenie o nazwie grymix.pl, składających się na serwis GryMix.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.grymix.pl/, umożliwiający między innymi w ramach dostępnej funkcjonalności serwisu korzystanie z zamieszczonych aplikacji/gier oraz dodawanie komentarzy.

3. pliki - zamieszczony w serwisie przez Użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na stronie http://www.grymix.pl).

4. serwery Grupa Wirtualna Polska - serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis GryMix.pl.

5. konto - konto w serwisie GryMix.pl o określonym przez Użytkownika loginie(nazwie Użytkownika) i haśle zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego w serwisie formularza (zakładka "Załóż konto"). Hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się Użytkownika na konto i złożenia odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.

6. profil użytkownika - zbiór danych o użytkowniku podanych przez użytkownika dobrowolnie, zawierający podstawowe informacje o użytkowniku stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu GryMix.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu. Założenie profilu nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu GryMix.plII. Zasady korzystania z serwisu GryMix.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu GryMix.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w serwisie treści oraz korzystanie z aplikacji/gier. Regulamin określa również prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu GryMix.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie GryMix.pl jest posiadanie adresu e-mail.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu GryMix.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu GryMix.pl, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach dostępnej funkcjonalności serwisu ma prawo w szczególności:

a. przeglądać serwis,

b. korzystać z aplikacji/gier,

c. dodawać komentarze do zamieszczonych w serwisie treści, aplikacji/gier,

d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu GryMix.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu GryMix.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu GryMix.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

7. Korzystanie przez użytkownika z serwisu GryMix.pl polegające na umieszczeniu w serwisie określonych komentarzy, plików lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługuje mu prawo do umieszczania takich komentarzy, plików lub innych treści w serwisie GryMix.pl oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych plików, opinii, komentarzy lub innych treści w serwisie GryMix.p, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód), w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie GryMix.p lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie GryMix.pl.

8. Z tytułu korzystania z serwisu GryMix.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu GryMix.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie.

9. Zarówno korzystanie z usług serwisu GryMix.pl, jak podanie danych koniecznych do rejestracji jest dobrowolne.

10. Z serwisu GryMix.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu GryMix.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Wpisy, komentarze i inne treści pochodzące od użytkowników, którzy dokonali rejestracji konta, umieszczone w serwisie po zalogowaniu, będą oznaczane jego stałym, zarezerwowanym oznaczeniem (pseudonimem). W pozostałych przypadkach, treści zamieszczane przez użytkowników niezarejestrowanych lub zarejestrowanych, ale niezalogowanych, będą oznaczane jako treści pochodzące od "Gościa" serwisu, chyba że w formularzu dodawania komentarzy autor komentarza wpisze swój jednorazowy pseudonim (o ile nie jest on zajęty przez jakiegokolwiek użytkownika zarejestrowanego). Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo innego zróżnicowania funkcjonalności serwisu w zależności o tego, czy użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.grymix.pl).

11. Z danego konta może korzystać tylko jeden użytkownik (założyciel profilu).

12. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta.

13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie GryMix.pl poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta za pomocą panelu kontaktowego https://grymix-kontakt.grupao2.pl/ Po złożeniu dyspozycji zostanie usunięta cała zawartość konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną komentarze użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako komentarze anonimowe, pochodzące od "Gościa".

14. Treści zamieszczone przez użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.

15. Każdy użytkownik serwisu GryMix.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety". Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu jak i jego zamieszczenie w serwisie (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), zamieszczanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie GryMix.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. podszywanie się pod inne osoby,

c. naruszanie tajemnicy korespondencji,

d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
e. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników.

16. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął on do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 15 a-e Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego pliku, opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

17. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis GryMix.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu GryMix.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu GryMix.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

18. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu GryMix.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.

19. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu GryMix.pl dostępne są na stronie http://www.grymix.pl/. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu GryMix.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu GryMix.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

20. W ramach serwisu GryMix.pl Grupa Wirtualna Polska udostępnia zapewnia narządzie zgłoszenia przez użytkowników informacji o naruszenia prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Grupa Wirtualna Polska zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie GryMix.pl: "Zgłoś". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania innych użytkowników. Grupa Wirtualna Polska udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (abuse@firm.o2.pl)

21. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu GryMix.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści umieszczone przez użytkowników w serwisie, w tym również za nieaktualność, niekompletność lub błędy występujące na stronach internetowych do których odsyłają linki zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu (Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada za treści zamieszczone na stronach internetowych do których odsyłają linki zamieszczone przez użytkowników),

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu GryMix.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za usunięcie dowolnego komentarza lub innych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie.

22. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania wpisów, postów oraz komentarzy (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu w każdej chwili w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu GryMix.pl.

23. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu GryMix.pl należy zgłaszać za pomocą panelu kontaktowego https://grymix-kontakt.grupao2.pl/ lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.

24. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż treści umieszczane przez użytkowników w serwisie GryMix.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu GryMix.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu GryMix.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.

25. Użytkownik umieszczając komentarz lub opinię w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.

26. W trakcie korzystania z usług serwisu GryMix.pl w systemie teleinformatycznym użytkownika zainstalowana zostaną pliki cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu GryMix.pl.

27. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu GryMix.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

28. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.grymix.pl/regulamin.

29. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

30. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Grupa Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. zamierza z dniem 30.11.2011 r.. przenieść ogół praw i obowiązków Grupy Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O powyższej zmianie użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu oraz ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian na stronie serwisu. Odpowiedni komunikat zostanie również wyświetlony użytkownikowi po zalogowaniu się do konta. W ramach tego komunikatu użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższą zmianę, zaś w przypadku nie wyrażenia takiej zgody użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług świadczonych mu na podstawie Regulaminu w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia wyświetlenia tego komunikatu, poprzez usunięcie konta. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie równoznaczny z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przeniesienie ogółu obowiązków Grupy Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.